การประชุมติดตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมี นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร” กับ โครงการ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”
3.การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
4.การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา : การมอบและการผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
5.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7.การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายการพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และในเวลา 13.00 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแปลงต้นแบบระดับครัวเรือนขนาด 1 ไร่ (House hold Lab Model for quality of life : HLM) โดยมี นางสาวสมพิศ สุวรรณโฆสิต เป็นเจ้าของแปลง
================================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)