การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายปรีชา ภูมิกอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบายและแนวทางให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
=========================
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 1 times, 1 visits today)