พิธีมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ให้กับนายอำเภอทุกอำเภอ และมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบด้านการปลูกพืชผักสวนครัว ตามโครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” โดยมี นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน

สำหรับบุคคลดีเด่นที่ได้รับประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่
1) นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ผลงานดีเยี่ยม ร้อยละ 92.68
2) นายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม ผลงานดีเยี่ยม ร้อยละ 91.74
3) นางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอพานทอง ผลงานดีเยี่ยม ร้อยละ 92.57
4) นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา ผลงานดีเยี่ยม ร้อยละ 90.91
5) นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง ผลงานดีเยี่ยม ร้อยละ 92.54
6) นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ผลงานดีเยี่ยม ร้อยละ 93.71
7) นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอหนองใหญ่ ผลงานดีเยี่ยม ร้อยละ 94.89
8) นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอบ่อทอง ผลงานดีเยี่ยม ร้อยละ 95.25
9) ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะจันทร์ ผลงานดีเยี่ยม ร้อยละ 93.09

และประกาศเกียรติคุณสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบด้านการปลูกพืชผักสวนครัว ตามโครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบ ได้แก่ นางขจีพรรณ โตวา อำเภอบ่อทอง
2) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ต้นแบบ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี
3) ประเภทคลิปวีดีโอการปลูกผักสวนครัวต้นแบบ ได้แก่ คลิปวีดีโอสตรีปลูกผักสวนครัวต้นแบบ นางวันเพ็ญ จันทร์แจ่มศรี อำเภอเมืองชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)