คัดเลือกสตรีต้นแบบด้านการปลูกพืชผักสวนครัว

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายปรีชา ภูมิกอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่อำเภอบ้านบึง และอำเภอเมืองชลบุรี เพื่อคัดเลือกครัวเรือนสมาชิกและคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลต้นแบบ ด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการ “สตรีปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติสตรีที่ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จนประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครัวเรือนอื่นๆ ได้

<Change for Good>
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

ภาพ/ข่าว : ธนภัทร เป้งทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)