🗣การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จังหวัดชลบุรี🗣

จังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม 🌊ข้าวหลามอร่อย🎍อ้อยหวาน🎋 จักสานดี 🧺ประเพณีวิ่งควาย🐃

🗣การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จังหวัดชลบุรี🗣🍃วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.🍃ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

🙋🏻‍♀️นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนของจังหวัดชลบุรี

💁🏻โดยจังหวัดชลบุรี นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ร่วมรายงานผลการดำเนินงานและการประชุมดังกล่าว ตามประเด็นตรวจราชการ ดังนี้
1.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.การดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
5.ระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)
6.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
7.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
📸 💻ถ่ายภาพ/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)