โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม 🌊 ข้าวหลามอร่อย🎍อ้อยหวาน🎋 จักสานดี 🧺 ประเพณีวิ่งควาย 🐃

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2563
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

💸จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการเปิดลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง โดยมีผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 ระดับ 1-5 ดาว จำนวน 176 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ และประสบการณ์สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของตลาดในท้องถิ่น แต่ไม่สามารถเข้าถึงการตลาดในระดับสูง และในต่างประเทศได้ จังหวัดชลบุรีจึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 จังหวัดชลบุรีขึ้น

💎วัตถุประสงค์ 💎
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์
2.เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

💁🏻‍♂️โดยจังหวัดชลบุรี นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปารณ ตรีวิวัฒน์ อาจารย์พิเศษด้านการตลาดระดับประเทศ การโฆษณา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0”

👉🏻กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ  35 คน  รวม 2 รุ่น 70 คน ประกอบด้วย
1.ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 คน
2.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ จำนวน 20 คน
📸 ถ่ายภาพ : นัดดานันท์ พิจารณ์
💻 รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)