การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านการบริหารจัดการหนี้ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน

จังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม 🌊 ข้าวหลามอร่อย🎍อ้อยหวาน🎋 จักสานดี 🧺 ประเพณีวิ่งควาย 🐃

🧚🏻วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.🧚🏻
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านการบริหารจัดการหนี้ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

👨🏻‍💼โดยจังหวัดชลบุรี นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ร่วมบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี การดำเนินคดีกับหนี้ค้างชำระกองทุนพีฒนาบทบาทสตรี และหลังศาลมีคำพิพากษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินติดตามหนี้ค้างชำระต่อไป กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/อำเภอ และพัฒนาการอำเภอหรือผู้แทน จำนวน 51 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)