การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) สนับสนุนงานสัมมาชีพ ตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม 🌊 ข้าวหลามอร่อย🎍อ้อยหวาน🎋 จักสานดี 🧺 ประเพณีวิ่งควาย 🐃

🧚🏻วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.🧚🏻
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) สนับสนุนงานสัมมาชีพ ตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงแรมเจปาร์ค อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

🙋🏻‍♀️องค์กรสตรีภาคกลาง ได้มีการจัดตั้งขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2555 ประกอบด้วย 25 จังหวัดภาคกลาง โดยกำหนดให้มีการประชุมและดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ปีละ 4 ครั้ง สัญจรไปยังจังหวัดต่างๆ ใน 25 จังหวัด ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดชลบุรี ที่เป็นพื้นที่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน

🌱วัตถุประสงค์ 🌱
1.เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับภาค มีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค สามารถส่งเสริมองค์กรสตรีในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพ

🙋🏻‍♀️โดยจังหวัดชลบุรี นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ นางสติล คุณปลื้ม ประธานพัฒนาสตรีภาคกลาง และนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค จำนวน 3 ครัวเรือน เพื่อเข้ารับการเชิดชูเกียรติในส่วนกลาง กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)