จังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม 🌊ข้าวหลามอร่อย🎍อ้อยหวาน🎋 จักสานดี 🧺ประเพณีวิ่งควาย🐃🥼การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี👗

จังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม 🌊ข้าวหลามอร่อย🎍อ้อยหวาน🎋 จักสานดี 🧺ประเพณีวิ่งควาย🐃

🥼การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี👗วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

🌬กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ให้ประสบผลสำเร็จเพื่อเป็นการต่อยอดและประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย จึงจัดให้มีการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ขึ้น

🌬โดยจังหวัดชลบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าระดับจังหวัด และนายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมตัดสินการประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยฯ ซึ่งมีผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วม จำนวน 5 ราย ดังนี้
🧣1) กลุ่มเพ้นท์ผ้าพฤกษาบาติก ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ส่งผ้าบาติก ชื่อลายผ้า “Batik Unlimited Imageination”
🧣2) กลุ่มบาติกเขียนลายบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม ส่งผ้าบาติกสีน้ำ ชื่อลายผ้า “ลายดอกประดู่และขีดจักสาน“
🧣3) กลุ่มแม่บ้านทหารเรือ อำเภอสัตหีบ ส่งผ้าบาติก ชื่อลายผ้า “อารยธรรมแห่งท้องทะเลตะวันออก““
🧣4) กลุ่มแฟชั่นมัดย้อม อำเภอสัตหีบ ส่งผ้ามัดย้อม อำเภอสัตหีบ ชื่อลายผ้า  “ดอกไม้ทะเลเริงระบำ“
🧣5) นางจันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล อำเภอศรีราชา ส่งผ้าบาติก ชื่อลายผ้า “บัวบูชา”

(Visited 1 times, 1 visits today)