🎊การประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ จังหวัดชลบุรีและการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2563

จังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม 🌊ข้าวหลามอร่อย🎍อ้อยหวาน🎋 จักสานดี 🧺ประเพณีวิ่งควาย🐃

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
🎊การประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ จังหวัดชลบุรี🎊

👉🏻นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ร่วมประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ จังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

👉🏻โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศพช.ชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งจังหวัดชลบุรี ส่งกิจกรรมพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1.ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น
💁🏻‍♀️ประเภทพัฒนากรขวัญใจ : น.ส.บุษรินทร์ จิรัฐธนากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
💁🏻‍♀️ประเภทสนับสนุน : น.ส.จุรีรัตน์ ชัยมาโย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
💁🏻‍♀️ประเภทพนักงานราชการ : น.ส.นัดดานันท์ พิจารณ์ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2.โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

👉🏻และเวลา 13.30 น. พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2563 จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
🌬 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดดีเด่น : จังหวัดชลบุรี
🌬 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น : อำเภอพนัสนิคม
🌬 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา ดีเด่น : เทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอเกาะจันทร์
🌬 กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น : กลุ่มอาชีพแปรรูปปลานิล (ฮ่อยจ๊อปลา) ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)