การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สีบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผนดิน” ระหว่าง จังหวัดชลบุรี กับหน่วยงานภาคีและเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดชลบุรี โดยนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีจัดทำบันมึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ภายใต้โครงการสือบสาน อนุรักษ์นุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยมีองค์กรเข้าร่วม 14 องค์กร ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
2. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
3. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี
4. ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน
5. ชมรมคนดีศรีเมืองชล
6. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชลบุรี
7. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี
8. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี
9. เครือข่าย OTOP จังหวัดชลบุรี
10. สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชลบุรี
11. กลุ่มผ้าทอมือบ้านปึก – อ่างศิลา
12. เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดชลบุรี
ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)