การประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
👩🏻 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562 🏆🏆🏆 พร้อมด้วยนายปรีชา ภูมิกอง ผช.ผอ. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และนางสาวศิรินทร กะวะนิช ผช. ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ จ.ชลบุรี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ : นางสาวเมชยา ชูวงศ์สวัสดิ์ นว.พช.ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทอง จ.ชลบุรี
2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
🚗 จากนั้น คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและประเมินการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น ระดับจังหวัดระยอง : กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน 🌾🍚 ม.4 ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและให้กำลังใจแก่สมาชิกในการดำเนินงาน ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลเป็นอย่างดี.
😊 การลงพื้นที่ประเมินคนกองทุนฯ ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดและอำเภอ นำโดย นายสมบูรณ์ หอมเอนก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชลบุรี, นางสาวกุลวดี รุ่งธนรักษ์ พัฒนาการอำเภอบางละมุง, นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม, และ จนท.สพจ./ สพอ. องค์กรภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ตลอดจนรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้.

(Visited 1 times, 1 visits today)