การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สีบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผนดิน” ระหว่าง จังหวัดชลบุรี กับหน่วยงานภาคีและเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

26 พฤศจิกายน 2562 /

10:39 น.