โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายบรรเทา ดวงนภา

พัฒนาการจังหวัดชลบุรี

นางสุพัทภรณ์ หิรัญวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสมบูรณ์ หอมเอนก

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางรงรอง พงษ์ชวลิต

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวเพลินพิศ สาสาย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(Visited 3 times, 1 visits today)