โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

🌻สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี 🌻
นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
1. เพื่อให้แกนนำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีความเข้าใจในหลักการ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้
2. เพื่อมุ่งเน้นให้แกนนำมีความสามารถจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาครอบครัวพัฒนา เป็นต้นแบบครัวเรือนที่มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 226 คน ประกอบด้วย
1. แกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 จำนวน 198 คน
2. ประธารชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชาระดับอำเภอ/ประธาน ศอช.ต. จำนวน 11 คน
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 11 คน
4. เจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน 6 คน
ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมตำหนักน้ำ ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)