เปิดงาน “ประชารัฐร่วมใจส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน OTOP Grand Sale” ครั้งที่ 2

 


วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประชารัฐร่วมใจส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน OTOP Grand Sale” ครั้งที่ 2

จังหวัดชลบุรี โดยนายสมบูรณ์ หอมเอนก รกท.พัฒนาการจังหวัดชลบุรี และทีมงาน ร่วมเปิดงาน

ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (ตลาดสัมมาชีพชุมชน) และโครงการประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชารัฐร่วมใจ OTOP Grand Sale ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน “ประชารัฐร่วมใจส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน OTOP Grand Sale ครั้งที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสัมมาชีพชุมชนในด้านการตลาด เรียนรู้การขาย วิธีการจัดวางร้านค้า กาาจัดบูธจากรุ่นพี่ (กลุ่ม OTOP) กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุ่มภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) OTOP จากทั่วประเทศ กลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 240 ร้านค้า
2. การนำเสนอผลิตภัณฑ์เด่นจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 นำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มสัมมาชีพชุมชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
3. การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจการท่องเที่ยวกับกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากภายในงานกว่า 40 ร้านค้า
4. การเรียนรู้รูปแบบการจัดตลาดจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสัมมาชีพ มาเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย การจัดหน้าร้าน เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนากลุ่มต่อไป
ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

(Visited 1 times, 1 visits today)