สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 4 Mobile Clinic

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 จังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for Fund Team) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 4 Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลฯ การตรวจสอบกองทุนและการรายงานผลข้อมูลฯ โดยนายสมบูรณ์ หอมเอนก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับและพบปะทีม Move for Fund  Team โดยมีทีมวิทยากรจากกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกข.คจ. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวนม43 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จ.ชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)