การพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ❄️ส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี❄️ยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้❄️สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม 3 ประเภท ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ  2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล  และ 3) กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)