โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน

9 เมษายน 2562 ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสามมุก ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ, พัฒนากรทุกคนและเจ้าหน้าที่โครงการ รวม 43 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนงทางและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)