เวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษก

9 เมษายน 2562 เวลา 9.30 . นายบรรเทาดวงนภาพัฒนาการจังหวัดชลบุรีและคณะร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทรายพระอารามหลวง.บางทราย.เมือชลบุรี.ชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)