ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำตากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์

6 เมษายน2562 เวลา10.00 . นายบรรเทาดวงนภาพัฒนาการจังหวัดชลบุรีและคณะร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำตากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์สระน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเขาบางทรายพระอารามหลวง.บางทราย.เมือชลบุรี.ชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)