ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก

8 เมษายน2562 เวลา17.00 . นายบรรเทาดวงนภาพัฒนาการจังหวัดชลบุรีและคณะร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกพระอุโบสถวัดเขาบางทรายพระอารามหลวง.บางทราย.เมือชลบุรี.ชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)