ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายบรรเทา ดวงนภา

พัฒนาการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ